تالشیویرایش

اسمویرایش

di

  1. روستا

زازاکیویرایش

عددویرایش

di

  1. (بینگولی) دو