انگلیسی ویرایش

اسم ویرایش

discipline (جمع disciplines)

  1. رشته

مثال : یک رشته ورزشی

فعل ویرایش