انگلیسیویرایش

صفتویرایش

  1. رئیس یا استاد یا عضو دانشکده