ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

donna مونث (جمع donne)

  1. زن