انگلیسیویرایش

اسمویرایش

downtown (جمع downtowns)

  1. مرکز تجارت شهر