انگلیسیویرایش

اسمویرایش

duck (جمع ducks)

  1. duck
  2. اردک

فعلویرایش

duck (سوم شخص مفرد از حال ساده ducks, حال استمراری ducking, گذشته ساده و اسم مفعولی ducked)

  1. زیراب رفتن

آوایشویرایش

[dʌk]