انگلیسیویرایش

فرم های جایگزینویرایش

  1. eg
  • .eg (غیر رسمی)
  • در اکثر موراد کاربرد دارد

compounds, e.g. sugars or phenols (ترکیبات، به عنوان مثال، قندها یا فنل ها)

  1. .ex. gr

صرف فعلویرایش

مخفف لاتین exempli gratiā ("برای مثال" ,در زبان انگلیسی‌ "for example")

  1. .

تلفظویرایش

  1. گاهی اوقات در زبان انگلیسی‌ به عنوان "به عنوان مثال" یا "فور اکزمپل - for example" تلفظ می شود.

قیدویرایش

.e.g (قابل مقایسه نیست)

۱. (مخفف)

  1. "به خاطر عنوان مثال" استفاده می شود. به معرفی یک مثال و یا لیستی از مثالها برای نشان دادن آنچه که مورد بحث قرار گرفته است.

.(Asia is a large continent, containing many large nations (e.g., China, India, and Russia آسیا قارهٔ بزرگی است که شامل کشورهای بزرگی‌ میشود.(برای مثل(.e.g)

چین، هند و روسیه)

  1. .

طریقه استفادهویرایش

لیستی از مثالهأیی که در آنها ازِ .e.g استفاده شده است, نباید خیلی‌ کامل و تمام عیار باشند(در آن صورت باید از .i.e استفاده شود)

  1. .