ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

edificio مذکر (جمع edifici)

  1. ساختمان