انگلیسی ویرایش

اسم ویرایش

entrance (جمع entrances)

  1. ورودی، ورود

فعل ویرایش

entrance (سوم شخص مفرد حال ساده entranc، حال استمراری es، گذشته ساده و گذشته استمراری entranced)

  1. جذب کردن