انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. یک مرد همجنسگرا
  2. یک فرد مزاحم