انگلیسیویرایش

فعلویرایش

felt (سوم شخص مفرد حال ساده felts، حال استمراری felting، گذشته ساده و گذشته استمراری felted)