انگلیسیویرایش

اسمویرایش

fin (جمع fins)


فعلویرایش

fin (سوم شخص مفرد از حال ساده fins, حال استمراری finning, گذشته ساده و اسم مفعولی finned)