انگلیسیویرایش

اسمویرایش

flow (شمردنی و ناشمردنی؛ جمع flows)

همچنین ← جریان؛ ← رابه