انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. گیل، واحد سنجش مایعات
  2. آبشش موجودات آبزی