انگلیسیویرایش

صفتویرایش

  1. تیرگی

فعلویرایش

  1. ابری بودن