انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. مبلغ رابالابردن
  2. گردش بیرون شهر