انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

اسمویرایش

hyperbole (جمع hyperboles)

  1. اغراق و مبالفه آشکار، غلو
  2. هیپربول

مترادفویرایش

overstatement