انگلیسیویرایش

اسمویرایش

ignorance (جمع ignorances)