فرانسویویرایش

اسمویرایش

janvier خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع janviers)

  1. janvier مذکر
  2. ژانویه