انگلیسیویرایش

صفتویرایش

little (تفضیلی [[less, lesser یا littler#انگلیسی|less, lesser یا littler]]، عالی [[least یا littlest#انگلیسی|least یا littlest]])

  1. خرد، کوچک
  2. کم