انگلیسیویرایش

فعلویرایش

manage (سوم شخص مفرد از حال ساده manages, حال استمراری managing, گذشته ساده و اسم مفعولی managed)

  1. گرداندن