انگلیسیویرایش

فعلویرایش

manage (سوم شخص مفرد حال ساده manag، حال استمراری ing، گذشته ساده و گذشته استمراری managed)

  1. گرداندن