اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

mes مذکر

  1. ماه (دوازده ماه سال)