انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. گذشته و اسم مفعول فعل meet