انگلیسیویرایش

فعلویرایش

meter (سوم شخص مفرد از حال ساده meters, حال استمراری metering, گذشته ساده و اسم مفعولی metered)

  1. مسجع ومقفی دراوردن