انگلیسیویرایش

فعلویرایش

mount (سوم شخص مفرد از حال ساده mounts, حال استمراری mounting, گذشته ساده و اسم مفعولی mounted)

برگردان‌هاویرایش