انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

خط تیره‌گذاری: MYOO‧tuh‧buh 'l

صفتویرایش

mutable (تفضیلی more mutable، عالی most mutable)

مترادفویرایش

متضادویرایش

اشکال دیگرویرایش

برگردان‌هاویرایش