انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. سراسرپوشاندن
  2. [احساسات] لبریز شدن
  3. معنی دقیق: لبریز شدن از احساسی خاص بگونه ای که به چیز دیگری نیندیشد.