انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. پاپا

فرانسویویرایش

اسمویرایش

papa خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع papas)

  1. papa مذکر
  2. بابا
  3. پاپا(غیر رسمی)