انگلیسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. پسی، پسین، خلفی، عقبی