اسم (معین) ریشه عربی دارد و در اصل به معنای ((یاور'پشتیبان وکمک کننده است.