انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از فرانسوی میانه prodigal، از لاتین دیرهنگام prodigalis (مسرف)، از لاتین prodigus، از prodigere (مصرف کردن)، از pro (جلو) + agere (راندن).

تلفظویرایش

  • (uk) آیپا: /ˈpɹɒdɪɡəl/
  • (us) آیپا: /ˈpɹɑdɪɡəl/، [ˈpʰɹɑɾɪɡɫ̩]

صفتویرایش

prodigal (تفضیلی more prodigal، عالی most prodigal)

  1. ولخرج
  2. مسرف
  3. متلف

مترادفویرایش

متضادویرایش

هم‌خانوادهویرایش

ترجمهویرایش

اسمویرایش

prodigal (جمع prodigals)

  1. ولخرج
  2. مسرف
  3. متلف

مترادفویرایش