انگلیسی‌ویرایش

اسمویرایش

quality (جمع qualit یا ies یا -)

  1. کيفيت