انگلیسی

ویرایش
  1. اسم
  1. قاعده مندی، ترتیب
  1. نظم وقاعده