انگلیسیویرایش

فعلویرایش

remove (سوم شخص مفرد از حال ساده removes, حال استمراری removing, گذشته ساده و اسم مفعولی removed)