انگلیسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. دستگاه تنفس مصنوعی
  2. ماسک اکسیژن
  3. ماسک تنفسی