انگلیسیویرایش

فعلویرایش

shock (سوم شخص مفرد از حال ساده shocks, حال استمراری shocking, گذشته ساده و اسم مفعولی shocked)

اسمویرایش

shock (جمع shocks)

  1. هراس ناگهانی