انگلیسیویرایش

صفتویرایش

shot (تفضیلی more shot، عالی most shot)

  1. اصابت کرده