انگلیسیویرایش

آوایشویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

some + one

ضمیرویرایش

someone

  1. کسی
    Is someone there?
    آیا کسی آنجا است؟