انگلیسیویرایش

فعلویرایش

spawn (سوم شخص مفرد از حال ساده spawns, حال استمراری spawning, گذشته ساده و اسم مفعولی spawned)