آلمانیویرایش

صفتویرایش

  1. قدرتمند، نیرومند، قوی، زورمند
  2. شدید
  3. تنومند
  4. پایدار، استوار، محکم، متین
  5. درست
  6. غلیظ

قیدویرایش

  1. شدیدا

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش

(پرونده)
  • لهجه ی اتریشی:
(پرونده)