فرانسویویرایش

اسمویرایش

station مونث (جمع stations)

  1. ایستگاه