انگلیسیویرایش

اسمویرایش

stem (جمع stems)


  1. ریشه، اصله، ساقه، منشأ

انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. ریشه لغت قطع کردن