باز کردن منو اصلی

فرانسویویرایش

اسمویرایش

taxi خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 46: The parameter "1" is required.. (جمع taxis)

  1. taxi مذکر
  2. تاکسی