انگلیسیویرایش

فعلویرایش

understand (سوم شخص مفرد از حال ساده understands, حال استمراری understanding, گذشته ساده و اسم مفعولی understood)

  1. فهمیدن

آوایشویرایش

[ʌndə(r)

  1. 'stænd]