انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. حیاتی، ضروری، مبرم
  2. مربوط به زندگی موجود زنده