انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

وام‌گرفته‌شده از آنگلو-نورمنی، فرانسوی باستان.

اسمویرایش

voice (جمع voices)

  1. صدا
  2. آوا
  3. آواز