هلندیویرایش

اسمویرایش

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

vrouw مونث

  1. زن