آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. چقدر، چه اندازه
  2. چند تا

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

حرف ربطویرایش

  1. که چقدر، که چه اندازه
  2. که چند تا

تلفظویرایش