یونانیویرایش

اسمویرایش

βιβλίο خنثی (vivlío)، جمع βιβλία

βιβλίο خنثی

  1. کتاب