یونانی ویرایش

اسم ویرایش

κόσμος مذکر (kósmos)، جمع κόσμοι

κόσμος خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required..

  1. جهان